Bidraget er publisert med ropert og har blitt hentet fram på Polarsirkelsonen (tirsdag 5. mars 2013) og Vesterålsliv, Nordlys, iMidten og Lofotliv (mandag 4. mars 2013) og 2 andre…

Uttalelse: Konsekvensutredning av Nordland VI og VII og Troms II

Her finner du Nordland Arbeiderpartis uttalelse om konsekvensutredning av uåpnede felt i Nordland VI, samt Nordland VII og Troms II.

En god, politisk styrt forvaltning av olje- og gassnæringen i Norge har gitt oss store muligheter som land. Petroleumsnæringen gir oss et overskudd vi kan bruke til å sikre kommende generasjoners velferd, og til å sikre at felles oppgaver løses av fellesskapet. I dag er ca. 250 000 arbeidsplasser direkte eller indirekte knyttet til sektoren. Så godt som alle landets kommuner har i dag sysselsatte i petroleumsnæringen. Inntektene til fellesskapet er et viktig bidrag til å finansiere velferdssamfunnet. Hver 6. krone på statsbudsjettet kommer direkte fra petroleumsvirksomheten. Nordland Arbeiderparti vil derfor legge til rette for videre utvikling av petroleumsvirksomheten i nord.

Petroleumsvirksomheten har hele tiden flyttet seg nordover. Det er i dag betydelig virksomhet utenfor Helgeland og i Barentshavet. Dette er mulig blant annet på grunn av en rivende utvikling av ny kunnskap og ny teknologi. Etter hvert som næringen utvikles inn i nye områder, må virksomheter i disse områdene få anledning til å kvalifisere seg som leverandører. Like mye som direkte arbeidsplasser og finansielle inntekter, handler ringvirkninger om hvordan vi setter en region i stand til å skape og nyttiggjøre seg ringvirkninger når industrien kommer. Dette må oljeselskapene bidra til.

Ny aktivitet på sokkelen utenfor Nord-Norge vil videreutvikle norsk petroleumsindustri og gi muligheter for betydelige etableringer og vekst i regionen. Erfaringene fra Hammerfestområdet og Helgeland viser at nye arbeidsplasser følger med aktivitet utenfor landsdelen. Etablering av ny infrastruktur som bidrar til samfunnsbyggingen og videreutvikling av levedyktige samfunn er viktige gevinster ved en eventuell virksomhet.

Kunnskapsinnhentingen som regjeringen har gjennomført har ikke avdekket utfordringer i dette området som er til hinder for en konsekvensutredning. Miljørisikonivået som følge av petroleumsvirksomheten (leteboring, utbygging og driftsfase) er generelt sett lavere enn tilsvarende risikonivå for skipstrafikk i området. En eventuell petroleumsvirksomhet i disse områdene må underlegges strenge miljø og sikkerhetskrav.

Fiskeri, havbruk og turisme er viktige næringer i regionen i dag. Nordland Arbeiderparti legger stor vekt på at eventuell petroleumsvirksomhet i området kan gjennomføres i sameksistens med disse næringene. Oljevernberedskapen langs kysten må styrkes både teknisk og materielt. Nordland Arbeiderparti vil ikke akseptere virksomhet som utgjør en risiko for utsletting av grunnlaget for fiskeriene.

Nordland Arbeiderparti går inn for konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i uåpnede deler av Nordland VI og i feltene Nordland VII og Troms II. Vi ønsker at det åpnes for aktivitet der det er forsvarlig med hensyn til sameksistens med andre næringer, miljørisiko og beredskap. Det forutsettes at det sikres betydelige lokale og regionale ringvirkninger gjennom en eventuell åpningsprosess av områdene.

Vist 298 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Nordland Arbeiderparti har ikke hørt om "Forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten ?
De har heller ikke tatt hensyn til fiskerne i Nordland når de har gjort dette vedtaket, og det er jo greit å ta med seg videre til valgdagen er unnagjort !

Nordland Arbeiderpartis uttalelse vektlegger for lite problemstillingen som framkommer i forhold til fiskerinæringen. Det tas høyde for at sameksistens er en grei sak, og det markeres for lite om viktigheten av at fisket ikke skal lide. Det bør framkomme at konsekvensutredningen skal vurderes nøytralt, noe som vil være umulig da det er oljedirektoratet som gjennomfører den. Nordland Arbeiderparti burde før denne uttalelsen ble laget ha satt seg inn i alt som er framkommet av kunnskap, fakta og uttalelser om saken – noe som ville ha gitt en helt annen konklusjon. Da det ikke kan gis en garanti for at en utblåsning ikke kan skje (sagt bl.a. av Statoilsjefen Helge Lund i et intervju) er risikoen for stor! Men det er ikke for seint å snu – det kan vises at en nærmere vurdering var på sin plass.

Hans J. Berntsen, Myre

Utredningen vil forhåpentlig vise om det er “klokt eller uklokt” alle forhold tatt i betraktning, å begynne oljeutvinning her om ca 20 år. Skjønner ikke at verken SV eller andre meningsretninger har noe i mot en + og minus vurdering av saken. Kanskje vinner fisken. Og det må vel være okei

En konsekvensutredning etter Petroleumsloven har KUN et mål, og det er åpning av områder. Og det synes ikke jeg er “okei” !